Stretnutie pracovnej skupiny k virtuálnym menám

Dňa 6.6. sme sa zúčastnili nášho prvého stretnutia na Ministerstve Financií v rámci pracovnej skupine venovanej virtuálnym menám a preto chceme informovať komunitu o tom ako toto stretnutie prebiehalo. V rámci tohto stretnutia prezentovali zástupcovia MF skúsenosti s blockchain ako technológiou ako aj s reguláciou virtuálnych mien a ICO. V rámci diskusii sa preberala aj 5. smernica o ochrane pred praním špinavých peňazí, v ktorej sa virtuálne meny taktiež spomínajú.

NBS na stretnutí prezentovala svoj pohľad na blockchain technológiu a virtuálne meny v súvislosti s prebiehajúcou diskusiou na tieto témy aj na úrovni Európskych orgánov dohľadu a na pôde Európskej centrálnej banky. Zástupcovia NBS upozornili na potrebu individuálneho posudzovania blockchain technológií a ich využitia na finančnom trhu. NBS hodnotí blockchain ako pokrokovú technológiu s budúcim potenciálom uplatnenia. Podľa NBS treba Blockchain vnímať samostatne, ako podkladovú technológiu a nie je potrebné ju aplikovať vždy len s využitím virtuálnych mien. Tie považuje NBS za rizikové aktívum, pričom ešte nie je presne definovaná ich funkcia na finančnom trhu.

Diskusia sa následne upriamila na možné výhody a využitie blockchainu, ako aj na rozdieľ medzi verejnými a súkromnými formami blockchainu využitia a to s ohľadom na rozdiely vo verejnej a súkromnej forme blockchainu a taktiež aj na fakt, že pri súkromnom blockchaine sa niektoré výhody technológie strácajú, nakoľko celá sieť môže byť pod kontrolou z jedného prístupového miesta.

Následne bola diskutovaná možnosť na stanovenie minimálnych štandardov pre jednotlivé technické a bezpečnostné aspekty Blockchain technológie, ktorý by spolu s reguláciou ICO mali potenciál vytvoriť zo Slovenska veľmi lákavé prostredie pre vznik a príchod takto orientovaných spoločností.

MF SR zároveň navrhlo zvolať samostatné stretnutie k verejnému využitiu blockchainu v spolupráci s ÚPVII. Predmetom diskusie by malo byť uplatnenie blockchain technológie vo verejnej správe.

MF SR ďalej navrhlo samostatne stretnutia k téme regulácií v oblasti ICO. O túto tému bol taktiež aj najvyšší záujem v rámci pracovnej skupiny, a väčšina zúčastnených vnímala legislatívne úpravy v tejto oblasti ako prostriedok na inovovanie spôsobov financovania ekonomiky a prilákanie zahraničného kapitálu na SR.

Diskusia sa viedla aj k návrhu systému zdaňovania výnosov z obchodovania s virtuálnymi menami. Účastníci boli prevažne skeptickí voči vykonateľnosti a dohliadateľnosti daného opatrenia. V tomto smere padli rôzne návrhy na riešenie, od zníženia daní až po návrh transakčnej zrážkovej dane, ktorá by bola formou smart kontraktu automaticky zasielaná daňovému úradu.

Záverom stretnutia bola potreba ďalšej diskusie, a vytvorenie samostatnej podskupiny k ICO a samostatnej podskupiny k blockchain technológii na finančnom trhu. Druhá menovaná by mala byť organizovaná v užšej spolupráci s ÚPVII. Tieto pracovné skupiny by sa mali stretnúť podľa záujmu v júli 2018 alebo najneskôr začiatkom septembra 2018.

Cieľom Blockchain Slovakia je reprezentovať na týchto stretnutiach širokú komunitu podporovateľov kryptomien a blockchainu a preto sme oslovili viacerých odborníkov z rôznych organizácií a firiem, ktorí sa tejto problematike venujú aby nám pomohli s vypracovaním legislatívnych cieľov, ktoré by malo BSK presadzovať v rámci komunikácie s regulátormi. O týchto cieľoch budeme informovať v najbližších týždňoch a taktiež chceme vyzvať komunitu aby ste nám posielali svoje podnety k tejto téme ako aj odporúčania na ľudí, ktorí majú k tejto téme čo povedať a mali by sme ich prizvať. Svoje podnety posielajte na legislativa@blockchainslovakia.sk.